EN

hizmetlerimiz

MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ

Petrol, Doğalgaz, Jeotermal ve Yeraltı Su kaynaklarının insanlığın kullanımına sunulması için planlanmış olan sondaj, üretim, rezervuar ve saha geliştirme gibi faaliyetler, uzak ve sınır bölgelerini kapsaması ile teknik olarakta daha zor ortamlarda yapılması ve hidrokarbonların keşfi, jeoloji ve lojistik bakımından giderek daha karmaşık bir hale gelmektedir. Hizmet sağlayıcılar ve operatörler arasındaki işbirliğinin sağlanması bir operasyonun başarılı olması için önemlidir.

Tümleşik proje yönetimi ile amacımız, sondaj, üretim, rezervuar ve saha geliştirme faaliyet ve operasyon aşamalarının koordine edilmesini sağlamaktır.

Bu şekilde, kuruluşunuzun standart süreçler setinden oluşturulan tanımlanmış süreçlere göre tüm ilgili paydaşların ve kaynakların katılımını kurmak ve yönetiminize artı fayda sunmak isteriz.

Tümleşik Proje Yönetimi, operasyon desteği, lojistik ve üçüncü taraf yönetimi de dâhil olmak üzere bir projenin gerektirdiği tüm hizmetleri ve teknolojileri birleştirerek performansı artırmak ve verimliliği artırmak için uzmanlık ve süreçler sunar.

Tümleşik Proje Yönetimi, birincil hedefleri korumaya yardımcı olur; gerekli çalışma alanını zamanında ve bütçeye göre hazırlanmasına yardımcı olur.

Kaynak kapasitesi planlama, projede başarılı olmak için yapılan anahtar işlemlerden biridir. Kaynak kapasitesini doğru bir planlamayla yapılandırdığımız vakit, hizmetlerin belirlenen tarihte teslim edilmesini kolaylaştırdığı gibi anlık analizler de yapılarak daha gerçekçi veriler elde edilir. Aynı zamanda beklentiler daha iyi yönetilmiş, iş verimi geliştirilmiş ve maliyet düşürülmüş de olacaktır.

Özetle tümleşik proje yönetimi başarılı bir operasyonun en önemli anahtarıdır. Global çapta tecrübeli ekiplerimiz, yerel bilgi birikimimiz ve altyapımız ile birleştiğinde firmamız, operasyonel destek ile performansınızı arttırırken, projelerinizin verimliliğini de arttırır.

Tümleşik Proje Yönetim Basamakları

1. Proje Tüzüğünün belirlenmesi

Proje tüzüğü genellikle bütünleşmiş yönetimin ilk adımıdır. Bu, bir projedeki kapsam, hedefler ve katılımcıların bir ifadesidir.

Proje tüzüğü, proje için "sıfır noktası" dır. Tüm paydaşlara, farklı kaynakların rol ve sorumluluklarının ilk tanımlanmasını sağlar. Ayrıca, projenin hedeflerini ana hatlarıyla belirtir ve kilit paydaşları tanımlar.

Tümleşik Proje Yönetimimiz ile petrol ve gaz operatörleri için, karmaşık projeleri özelleştirilmiş bütünleşmiş çözümlerle yönetmek ve düzene sokmak için ortak projeler üstleniriz.

Son olarak, proje tüzüğü, proje yöneticisinin yetki ve sorumluluklarını tanımlayarak etkin proje hazırlama ve yürütmeyi kolaylaştırmak için gereken altyapı sağlanmış olur.

2. Proje Kapsamının belirlenmesi

Proje kapsamının geliştirilmesi, genellikle proje tüzüğünün taslağından sonra ikinci adımdır. Burası, projenin hedeflerini ve hedeflerini belirttiğimiz yerdir.

Özetlemek gerekirse, hedefler projenin uzun vadeli hedefleridir. Hedefler daha dardır ve kesin kilometre taşlarını tanımlar.

Proje kapsamını, projeyle ulaşmayı umduğunuz geniş hedef ve hedefleri özetleyen belgedir.

3. Proje Yönetim Planının oluşturulması

Proje yönetimi planı, projeyle ilişkili diğer tüm plan ve süreçleri belgelemektedir. Bunu "tüm planları tanımlayan plan" olarak düşünün. Bu planda, yan planları birlikte tanımlamak, hazırlamak, bütünleştirmek ve koordine etmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm faaliyetlerin belgelenmesidir.

Örneğin, mühendislik ve tasarım ekipleri için ayrı planlarınız olabilir. İki takımın her biri için iletişim protokolleri, bilgi paylaşım süreçleri, risk yönetimi süreçleri tanımlanacak ve proje yönetimi planına entegre edilecektir.

4. Proje Yürütmesinin icra edilmesi

Proje yönetim planı sadece bir plan olup, ayrıca, projenin yürütülmesini yönlendirmeniz ve yönetmeniz gerekir.

'Proje Yürütme', proje planındaki tek tek bileşenleri yürütme süreçlerini tanımlar. Bu, faaliyet merkezli olup, projenin ana hedefleri ve kilometre taşları ile uyumludur. Etkinlik hızı ve performansının ölçülmesi proje yürütülmesinde hayati önem taşımaktadır.

5. Proje İzlemesinin icra edilmesi

Uygulama aşamasında, projenin performansını ölçersiniz. Bununla birlikte, bu performans tek başına mevcut değildir; onu belirlenmiş bir taban çizgiye karşı ölçmeniz gerekiyor. Başlangıç, başlangıçtaki proje planında tanımlanmıştır.

Bu, Proje İzlemenin birinci amacıdır. Bu aşamada, proje performansınızı taban çizgisine karşı sürekli olarak karşılaştırabilirsiniz. Eğer taban çizgiden ciddi bir negatif sapma olursa (kabul edilebilir sapma yine proje planında tanımlanmıştır), projeyi buna göre değiştirebilirsiniz.

6. Proje Kontrolünün gereksinimler doğrultusunda ve proje aşamalarında değiştirilmesi

Proje ilerledikçe koşullar ve şartlar değişebilir. Bazı kaynaklar kullanılamaz hale gelir, bazı takımlar teslim alır ve bazı paydaşlar ek değişiklikler talep eder. Bu değişikliklerle nasıl baş edeceğinizi,  Değişiklik Kontrolü belgesi tarafından tanımlanır.

Bu belge, paydaşların proje entegrasyonuna başlamaları için önemlidir. Çok paydaşlı karmaşık projelerde direniş ve çıkar çatışmaları kaçınılmazdır. Karşılık getiriş yaparken, paydaş taleplerini yönetmek için normları belirleyen merkezi bir belge son derece yararlı olur.

Değişikliklerin ötesinde, bu belge de değişim isteklerini değerlendirme kriterlerini tanımlar ve bunların proje performansı üzerindeki etkisini ölçer. Bir değişiklik talebi kuruluş veya proje için dezavantajlı olarak kabul edilirse, reddedilebilir, geciktirilebilir veya ertelenebilir.

7. Proje Teslimi ve Verimlilik Analizi

Projenin bitirilmesinden sonra proje detayları, sonuçları ve icrası sırasında karşılaşılan zorluklar, elde edilen deneyimlerin sunulması aşamasıdır.

Başlangıçta belirlenmiş olan Proje Performans kriterlerinin ve Proje sonunda elde edilen performans sonuçlarının karşılaştırılması ve raporlanması aşamasıdır. 

IPM.jpg